Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. októbra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Peter Pinckney/KDG médiatech AG

(vec C-170/12)1

(Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc – Nároky z mimozmluvnej zodpovednosti – Majetkové autorské práva – Hmotný nosič rozmnožujúci chránené dielo – Zverejnenie – Určenie miesta, kde vznikla škoda)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Peter Pinckney

Žalovaná: KDG mediatech AG

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cour de cassation – Výklad článku 5 bodu 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) – Právomoc vnútroštátneho súdu vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu – Kritérium na určenie „miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá takýto nárok“ – Porušenie majetkových práv autora uverejnením obsahov v elektronickej podobe alebo nosiča, ktorý tieto obsahy reprodukuje, na internete – Obsah určený verejnosti

Výrok rozsudku

Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného zásahu do majetkových autorských práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý začal konanie, má tento súd právomoc rozhodnúť o žalobe o určenie zodpovednosti podanej autorom diela proti spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, ktorá v tomto inom členskom štáte rozmnožila uvedené dielo tak, že ho nahrala na hmotný nosič, ktorý potom predávajú spoločnosti usadené v treťom členskom štáte prostredníctvom internetovej stránky prístupnej aj v obvode podliehajúcom súdu, ktorý začal konanie. Tento súd má právomoc rozhodnúť iba o škode spôsobenej na území členského štátu, na území ktorého sa nachádza.