Žaloba podaná 15. augusta 2006 - Lopez Teruel/ÚHVT

(Vec F-97/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Španielsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie zo 6. októbra 2005, ktorým menovací orgán odmietol vyhovieť žiadosti žalobkyne o zvolanie posudkovej komisie podľa článku 78 služobného poriadku,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 5. mája 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobkyňou 6. januára 2006,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka ÚHVT, sa obrátila na administratívu 8. júna 2005 so žiadosťou o zvolanie posudkovej komisie s cieľom posúdiť existenciu invalidity v zmysle článku 78 služobného poriadku. ÚHVT odmietol zvolať túto komisiu tvrdiac, že na jednej strane menovací orgán disponuje diskrečnou právomocou v tejto veci podľa článku 59 ods. 4 služobného poriadku, a na druhej strane chorobopis, ktorý uvádza žalobkyňa, nemôže byť predmetom konania o invalidite, keďže už bol predmetom arbitrážneho konania.

Vo svojej žalobe žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý dôvod založený na porušení článku 78 služobného poriadku sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sa uvádza, že dotknutá úradníčka mala právo požiadať o zvolanie posudkovej komisie bez ohľadu na možnosť zvolania, ktorá sa takisto priznáva menovaciemu orgánu, keďže články 78 a 59 služobného poriadku majú iný ratio legis a upravujú iné situácie. V druhej časti žalobkyňa vytýka ÚHVT, že sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia a prekročenia právomocí v rozsahu, v akom nahradil posúdenie odbornými lekármi svojím posúdením.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti starostlivosti a zásady správneho úradného postupu. ÚHVT predovšetkým nedostatočne zvážil rovnováhu predmetných záujmov, a preto vôbec nevzal do úvahy mimoriadne krehký zdravotný stav žalobkyne.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania. Podľa žalobkyne všetci ostatní úradníci Európskych spoločenstiev môžu požívať právo byť prešetrený posudkovou komisiou, na rozdiel od úradníkov ÚHVT. Výklad článku 78 služobného poriadku, ktorý si ÚHVT vyhradzuje, smeruje k narušeniu jednoty verejnej služby Spoločenstva zakotvenej v článku 9 ods. 3 Amsterdamskej zmluvy.

____________