Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Paris - France) – Granarolo SpA mot Ambrosi Emmi France SA

(Mål C-196/15)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Rättsligt samarbete på privaträttens område – Förordning (EG) nr 44/2001– Artikel 5.1 och 5.3 – Behörig domstol – Begreppen ’talan som avser avtal’ och ’talan utanför avtalsförhållanden’ – Plötsligt brytande av långvariga affärsförbindelser – Skadeståndstalan – Begreppen ʼförsäljning av varor’ och ʼutförande av tjänster’)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Paris

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Granarolo SpA

Motpart: Ambrosi Emmi France SA

Domslut

Artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en talan om ersättning på grund av ett plötsligt brytande av långvariga affärsförbindelser, som den som är i fråga i det nationella målet, utgör inte en talan om skadestånd utanför avtalsförhållanden i den mening som avses i denna förordning om det mellan parterna förelåg ett tyst avtalsförhållande, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera. Bevisningen för att styrka att ett sådant tyst avtalsförhållande förelegat ska grunda sig på en rad samstämmiga omständigheter, bland vilka kan ingå förekomsten av långvariga affärsförbindelser, lojalitet mellan parterna, transaktionernas regelbundenhet och förändring över tiden i fråga om kvantitet och värde, eventuella avtal om fakturerat pris och/eller givna rabatter, samt den korrespondens som skett.

Artikel 5.1 b i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att långvariga affärsförbindelser, som dem som är i fråga i det nationella målet, ska kvalificeras som ett ”avtal om försäljning av varor” när den karakteristiska förpliktelsen i avtalet i fråga är att leverera en vara eller ett ”avtal om utförande av tjänster” om denna förpliktelse är att tillhandahålla tjänster, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra.

____________

(1 ) EUT C 213, 29.06.2015.