Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 25 ноември 2020 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Дело C-633/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец в първоинстанционното производство и жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ответник в първоинстанционното производство и в производството по ревизионно обжалване: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Преюдициален въпрос

Представлява ли застрахователен посредник по смисъла на член 2, точки 3 и 5 от Директива 2002/92/ЕО1 и член 2, параграф 1, точки 1, 3 и 8 от Директива (ЕС) 2016/972 предприятие, което като притежател на полица за групова застраховка в застрахователно предприятие поддържа в полза на своите клиенти медицинска застраховка при пътуване в чужбина, както и застраховка, покриваща разходи за репатриране на застрахования от страната и чужбина, като предлага на потребителите членство, даващо им право да ползват застрахователни услуги в случай на заболяване или злополука в чужбина, и получава възнаграждение от привлечените членове за предоставеното им застрахователно покритие?

____________

1 Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година относно застрахователното посредничество (ОВ L 9, 2003 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 4, стр. 246).

2 Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти (преработен текст) (ОВ L 26, 2016 г., стр. 19).