Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 4 ноември 2008 г.- Marcuccio/Комисия

(Дело F-87/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Иск за обезщетение - Твърдяно незаконосъобразно поведение на медицинската служба на Комисията - Недопустимост - Неспазване на разумен срок за подаване на искане за обезщетение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решение на Комисията, с което не се уважава искането на жалбоподателя да му бъде предоставено обезщетение за вредите, които той твърди, че е претърпял поради незаконосъобразното поведение на медицинската служба на Комисията при разглеждането на три медицински удостоверения, представени от жалбоподателя през лятото на 2001 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 247, 20.10.2007 г., стр. 45.