Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Cottbus (Nemčija) 24. decembra 2020 – RO, ki jo zastopa zakoniti zastopnik/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-720/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Cottbus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: RO, ki jo zastopa zakoniti zastopnik

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija, ki jo zastopa Bundesministerium des Innern, to pa zastopa Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je ob upoštevanju prizadevanj v okviru prava Unije glede izogibanja sekundarnemu gibanju ter splošnega načela enotnosti družine, ki izhaja iz Uredbe (EU) št. 604/20131 , treba člen 20(3) te uredbe uporabiti po analogiji v položaju, v katerem mladoletni otrok in njegovi starši zaprosijo za mednarodno zaščito v isti državi članici, pri čemer pa je bila staršem mednarodna zaščita že priznana v drugi državi članici, otrok pa je bil rojen šele v državi članici, v kateri je zaprosil za mednarodno zaščito?

2.    Če je odgovor pritrdilen, ali se prošnje za azil mladoletnega otroka v skladu z Uredbo (EU) št. 604/2013 ne obravnava in se v skladu s členom 26 te uredbe sprejme odločitev o predaji, pri čemer se izhaja iz tega, da je za obravnavanje prošnje mladoletnega otroka za mednarodno zaščito pristojna tista država članica, v kateri je mednarodna zaščita priznana njegovim staršem?

3.    Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je člen 20(3) Uredbe (EU) št. 604/2013 po analogiji uporabljiv tudi v delu, v katerem je v njegovem drugem stavku določeno, da izvedba lastnega postopka za sprejem ni potrebna v primeru kasneje rojenega otroka, čeprav tedaj obstaja tveganje, da država članica gostiteljica ni seznanjena z možnim položajem sprejema za mladoletnega otroka oziroma da v skladu s svojo upravno prakso zavrača uporabo člena 20(3) Uredbe (EU) št. 604/2013 po analogiji in zato za mladoletnega otroka obstaja tveganje, da bo postal „refugee in orbit“ […] (ni prevedeno)?

4.    Ali se lahko, če je treba na vprašanji 2 in 3 odgovoriti nikalno, kar zadeva mladoletnega otroka, ki je v državi članici zaprosil za mednarodno zaščito, sprejme odločitev o nedopustnosti z uporabo člena 33(2)(a) Direktive 2013/32/EU2 po analogiji tudi tedaj, če samemu otroku v drugi državi članici sicer ni priznana mednarodna zaščita, je pa priznana njegovim staršem?

____________

1     Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (UL 2013, L 180, str. 31).

2     Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev) (UL 2013, L 180, str. 60).