Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 23. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – absoluts–bikes and more– GmbH & Co. KG/the–trading–company GmbH

(Lieta C-179/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Revīzijas sūdzības iesniedzēja: absoluts–bikes and more– GmbH & Co. KG

Atbildētāja revīzijas tiesvedībā: the–trading–company GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai tikai tas, ka pastāv ražotāja garantija, ir pietiekami, lai būtu jāpilda Direktīvas 2011/83/ES 1 6. panta 1. punkta m) apakšpunktā paredzētās informēšanas prasības?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša: vai Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 1. punkta m) apakšpunktā paredzētās informēšanas prasības ir jāpilda, ja tirgotāja piedāvājumā ir tikai norāde par ražotāja garantiju, vai arī tās ir jāpilda, ja patērētājam norāde ir viegli konstatējama? Vai informēšanas prasības pastāv arī tad, ja patērētājam ir viegli konstatējams tas, ka tirgotājs dara pieejamu tikai ražotāja informāciju par garantiju?

Vai saskaņā ar Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 1. punkta m) apakšpunktu nepieciešamajai informācijai par to, vai un ar kādiem nosacījumiem ir pieejama ražotāja garantija, ir jāietver tāda pati informācija kā garantijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām 2 vai arī ir pietiekami norādīt mazāk informācijas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV 2011, L 304, 64. lpp.).

2 OV 1999, L 171, 12. lpp.