Acțiune introdusă la 19 iunie 2020 – Ryanair/Comisia

(Cauza T-378/20)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (reprezentanţi: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating şi I. Metaxas-Maranghidis, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (UE) a Comisiei Europene din 15 aprilie 2020 privind ajutorul de stat SA.567951 și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

Primul motiv, prin care se invocă faptul că Comisia Europeană a încălcat cerința legală potrivit căreia ajutoarele autorizate în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE sunt destinate reparării pagubelor cauzate de evenimente extraordinare, și nu numai reparării pagubelor suferite de o singură victimă a unor astfel de evenimente.

Al doilea motiv, prin care se invocă faptul că Comisia Europeană a comis o eroare vădită de apreciere în examinarea sa a proporționalității ajutorului cu pagubele cauzate de criza COVID-19.

Al treilea motiv, prin care se invocă faptul că Comisia Europeană a încălcat prevederi specifice ale TFUE și principiile generale ale dreptului Uniunii privind interzicerea discriminării, libera prestare a serviciilor și libertatea de stabilire, care au susținut liberalizarea transportului aerian în UE de la sfârșitul anilor 1980. Liberalizarea pieței transportului aerian în UE a permis creșterea companiilor aeriene cu tarife reduse cu adevărat paneuropene. Comisia Europeană nu a ținut cont de pagubele cauzate de criza COVID-19 unor astfel de companii aeriene paneuropene și de rolul lor în conectivitatea aeriană a Danemarcei, autorizând Danemarca să acorde ajutoare doar pentru SAS. Articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFUE prevede o excepție de la interzicerea ajutoarelor de stat instituită de articolul 107 alineatul (1) TFUE, însă nu prevede o excepție și de la celelalte norme și principii ale TFUE.

Al patrulea motiv, prin care se invocă faptul că Comisia Europeană a omis să inițieze o procedură oficială de investigare, în pofida unor dificultăți serioase, și a încălcat drepturile procedurale ale reclamantei.

Al cincilea motiv, prin care se invocă faptul că decizia a încălcat obligația de motivare care îi incumbă Comisiei.

____________

1 Decizia (UE) a Comisiei Europene din 15 aprilie 2020 privind ajutorul de stat SA.56795 – Danemarca – Compensarea pagubelor cauzate Scandinavian Airlines de pandemia de COVID-19 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).