LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd 25. augustil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 8. juuni 2022. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-363/19 ja T-456/19: Ühendkuningriik ja ITV versus komisjon

(kohtuasi C-564/22 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (esindajad: Rechtsanwalt A. von Bonin, advocaten O.W. Brouwer ja A. Pliego Selie)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, ITV plc)

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

teha kohtuasjas lõplik otsus ja tühistada komisjoni 2. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/1352, mis käsitleb riigiabi SA.44896, mida Ühendkuningriik on rakendanud seoses välismaiste kontrollitavate äriühingute kontsernisisese rahastamisega seotud maksuvabastusega1 (edaspidi „vaidlusalune otsus“);

või teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtule lõpliku otsuse tegemiseks kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega;

mõista Euroopa Kohtu apellatsioonimenetluse ja Üldkohtu menetlusega seotud kohtukulud välja komisjonilt koos kõigi menetlusse astujate kohtukuludega.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid põhjendavad oma apellatsioonkaebust viie väitega.

Esiteks rikkus Üldkohus õigusnormi, moonutades liikmesriigi õigusnorme ja jättes tähelepanuta tõendid, kui ta leidis, et võrdlussüsteemiks on välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad Ühendkuningriigi õigusnormid, mis sisalduvad 2010. aasta (rahvusvahelise ja muu) maksustamise seaduse (Taxation (International and Other Provisions) Act 2010) (edaspidi „TIOPA“) 9A osas, mitte aga Ühendkuningriigi äriühingu tulumaksusüsteem, mille lahutamatuks osaks need õigusnormid on.

Teiseks, isegi kui võrdlussüsteemiks oleksid välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad Ühendkuningriigi õigusnormid, rikkus Üldkohus õigusnormi võrdlussüsteemi eesmärgi kindlakstegemisel ja seega eksis, kui ta leidis, et välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevate Ühendkuningriigi õigusnormide 5. peatükk kehtestab kauplemisega mitteseotud finantstulu „tavapärase“ maksustamise eeskirjad, mistõttu „kontsernisisese rahastamisega seotud maksuvabastus“ TIOPA 9. peatüki 9A osa alusel tähendab „eelise“ andmist.

Kolmandaks rikkus Üldkohus õigusnormi valikulise eelise tuvastamisega. Täpsemalt rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta ekslikult järeldas, et ettevõtjad, kellele võis kohaldada „kontsernisisese rahastamisega seotud maksuvabastust“ TIOPA 9. peatüki 9A osa alusel, olid sarnases õiguslikus ja faktilises olukorras ettevõtjatega, kelle suhtes seda kohaldada ei saanud.

Neljandaks rikkus Üldkohus ELTL artikleid 263 ja 296, kuna ta jättis osa väiteid läbi vaatamata ja rikkus põhjendamiskohustust, asendades vaidlustatud otsuses esitatud komisjoni põhjendused omaenda põhjendustega.

Viiendaks rikkus Üldkohus õigusnormi järeldades, et „kontsernisisese rahastamisega seotud maksuvabastus“ TIOPA 9. peatüki 9A osa alusel ei ole võrdlussüsteemi üldise ülesehituse seisukohast põhjendatud.

____________

1 ELT 2019, L 216, lk 1.