Иск, предявен на 2 април 2007 г. - Putterie-de-Beukelaer / Комисия

(Дело F-31/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Брюксел, Белгия) (представител: адвокат E. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени докладът за кариерното развитие (по-нататък "ДКР") на ищеца за периода от 1 януари 2005 година до 31 декември 2005 година, включително процедурите по обжалване, както и други решения, които се отнасят до него и по-специално част 6.5 "Потенциал", доколкото с него не се признава потенциала на ищеца да изпълнява функциите, съответстващи на категория В*,

да се осъди ответната страна да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът изтъква на първо място факта, че администрацията е извършила явни грешки в оценката, направена за целите на предвидената в член 10, параграф 3 от Приложение XIII от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък "Правилника") атестационна процедура, доколкото не е признала потенциала на ищеца да изпълнява длъжностите, съответстващи на категория В*. По-специално, противно на това, което е отбелязано в ДКР на ищеца, неговите задачи да отговаря за информационното обучение (по-нататък ЗОИО) съответстват на категория В*.

На второ място ищецът изтъква нарушението на член 26 от Правилника, на принципите на зачитане на правата на защита, на прозрачност и на състезателното начало, както и на принципа на доброто управление на персонала. По-специално, ищецът изтъква, че някои документи, които са били използвани за целите на оценката, не са му били предоставени в рамките на предвидения от закона краен срок.

На трето място ищецът се позовава на нарушение на член 25, параграф 2 от Правилника и на задължението за мотивиране.

На четвърто място ищецът изтъква нарушаване на принципа на равното третиране на персонала и на недискриминация, доколкото по негово мнение функциите, упражнявани по ЗОИО, се оценяват за целите на атестационната процедура по различен начин, според общите насоки и йерархично поставените горестоящи.

____________