Kanne 26.9.2014 – Unichem Laboratories v. komissio

(Asia T-705/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Intia) (edustajat: solicitor S. Mobley, solicitor H. Sheraton ja solicitor K. Shaw)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan mukaisesta menettelystä (asia Comp/AT.39612 – Perindopriili (Servier)) 9.7.2014 annetun komission päätöksen kokonaisuudessaan ja joka tapauksessa kumoamaan asetetun sakon ja/tai alentamaan sen määrää siltä osin kuin sitä sovelletaan Unichemiin

velvoittamaan komission vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan Unichemille tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa 12 kanneperusteeseen.

Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja väittää, ettei komissiolla ole toimivaltaa osoittaa Unichemille päätöstä SEUT 101 artiklan 1 kohdan nojalla.

Toisessa kanneperusteessa kantaja väittää, ettei komissio soveltanut asianmukaisesti objektiivista välttämättömyyttä koskevia oikeudellisia arviointiperusteita määrittääkseen sen, kuuluuko patentteja koskeva sovintosopimus SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

Kolmannessa kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta jättäessään soveltamatta teknologiansiirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen suuntaviivoja Unichemin sopimukseen.

Neljännessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio teki oikeudellisen virheen luokitellessaan sopimuksen tarkoitukseen perustuvaksi SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomiseksi.

Viidennessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio sovelsi virheellisesti väittämiään tarkoitukseen perustuvaa SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevia oikeudellisia arviointiperusteita Unichemiä koskeviin tiettyihin tosiseikkoihin.

Kuudennessa kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio teki oikeudellisen virheen todetessaan, että sovintosopimuksesta seurasi kilpailunvastaisia vaikutuksia.

Seitsemännessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi SEUT 296 artiklan mukaista velvollisuuttaan perustella, miksi se katsoo, että Unichemiä voidaan pitää välittömästi vastuussa SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomisesta, vaikka se ei ole Servierin potentiaalinen kilpailija.

Kahdeksannessa kanneperusteessa kantaja väittää vaihtoehtoisesti, että komissio teki oikeudellisen virheen, kun se ei hyväksynyt sitä, että sovintosopimus täyttää SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen edellytykset.

Yhdeksännessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi puolustautumisoikeuksia, hyvän hallinnon periaatetta ja velvollisuuttaan olla menettelemättä epäoikeudenmukaisesti saadakseen haltuunsa asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden piiriin kuuluvia asiakirjoja, jotta se voi käyttää niitä Unichemiä vastaan.

Kymmenennessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi unionin oikeuden yleistä, yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta sakon laskennassa, kun se kohteli Unichemiä eri tavalla kuin Servieriä ilman asiallista perustetta.

Yhdennessätoista kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi unionin oikeuden yleisiin periaatteisiin kuuluvaa suhteellisuusperiaatetta, sakkojen määrän laskennasta antamiaan suuntaviivoja ja aiemmin vakiintunutta käytäntöä, kun se määräsi Unichemille sakon.

Kahdennessatoista kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi SEUT 296 artiklan mukaista perusteluvelvollisuuttaan sakkojen laskennan sekä Unichemin väitetysti toteuttaman kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuutta koskevan arvioinnin osalta.