Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 11. jūnijā iesniedza Oberlandesgericht Bamberg (Vācija) – kriminālprocess pret MR

(Lieta C-365/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Bamberg

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

MR

Prejudiciālie jautājumi

Vai Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (KĪŠN) 1 , 55. pants ir saderīgs ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantu un vēl spēkā esošs tiktāl, ciktāl tajā ir pieļauts tāds izņēmums no divkāršas sodīšanas aizlieguma, ka līgumslēdzēja puse, ratificējot, pieņemot vai apstiprinot šo konvenciju, var deklarēt, ka KĪŠN 54. pants tai nav juridiski saistošs, ja nodarījums, par kuru taisīts citas valsts tiesas spriedums, ir draudi valsts drošībai vai citām tikpat būtiskām šīs līgumslēdzējas puses interesēm?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai ar KĪŠN 54. un 55. pantu un Hartas 50. un 52. pantu netiek pieļauts tas, ka Vācijas Federatīvās Republikas deklarāciju, kas, ratificējot KĪŠN, sniegta attiecībā uz StGB [Kriminālkodeksa] 129. pantu (Bundesgesetzblatt 1994 II 631) Vācijas tiesas interpretē tādējādi, ka deklarācija attiecas arī uz tādām noziedzīgām organizācijām, kāda ir šajā gadījumā, kas veic tikai noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu un kurām turklāt nav izvirzītu politisku, ideoloģisku, reliģisku vai filozofisku mērķu, un kuras arī, izmantojot negodīgus līdzekļus, necenšas ietekmēt politiku, plašsaziņas līdzekļus, valsts pārvaldi, tiesu vai ekonomiku?

____________

1 Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (OV 2000, L 239, 19. lpp.).