Αναίρεση που άσκησε στις 23 Φεβρουαρίου 2021 το Universität Bremen κατά της διάταξης την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-660/19, Universität Bremen κατά Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας

(Υπόθεση C-110/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Universität Bremen (εκπρόσωπος: C. Schmid, Hochschullehrer)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

1.    να αναιρέσει τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όγδοο τμήμα) της 16ης Δεκεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-660/19, Universität Bremen κατά Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας·

2.    να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, ει δυνατόν σε άλλο τμήμα, για να αποφανθεί επί της ουσίας·

3.    να διαπιστώσει ότι η εκπροσώπηση του Universität Bremen από τον καθηγητή πανεπιστημίου Christoph Schmid στην υπόθεση T-660/19 είναι έγκυρη βάσει του άρθρου 19, έβδομο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.    επικουρικώς, σε περίπτωση που κρίνει ότι η εκπροσώπηση από τον ως άνω καθηγητή πανεπιστημίου δεν είναι έγκυρη, να διαπιστώσει ότι το Universität Bremen έχει δικαίωμα να συνεχίσει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου τη διαδικασία στην υπόθεση T-660/19, στο παρόν στάδιο, με δικηγόρο ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του Οργανισμού·

5.    να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα και να παραπέμψει το ζήτημα του καθορισμού τους στο Γενικό Δικαστήριο το οποίο θα εκδώσει την τελική απόφαση, εξυπακουομένου ότι, ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, ο καθού θα φέρει τα έξοδα που αφορούν την έως τώρα διαδικασία προσφυγής και αναιρέσεως ή ότι, επικουρικώς, κάθε διάδικος θα φέρει τα δικά του έξοδα σχετικά με την έως τώρα διαδικασία· να διατάξει, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, να επιστραφούν αμελλητί στο προσφεύγον τα έξοδα για αμοιβή δικηγόρου που κατέβαλε το προσφεύγον στον καθού για τη διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το αναιρεσείον υποστηρίζει ότι εσφαλμένως απορρίπτεται, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η προσφυγή του για την ακύρωση της απόφασης Ares (2019) 4590599 του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας της 16ης Ιουλίου 2019 ως προδήλως απαράδεκτη βάσει του άρθρου 126 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου λόγω μη έγκυρης εκπροσώπησής του στη διαδικασία από τον καθηγητή πανεπιστημίου Christoph Schmid. Η εν λόγω απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ενέχει πλάνη περί το δίκαιο. Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη ότι, κατά το δίκαιο του οικείου κράτους, οι καθηγητές πανεπιστημίου που έχουν ικανότητα προς το δικολογείν απολαύουν του δικαιώματος να ενεργούν ως εκπρόσωποι σύμφωνα με το γράμμα και την οικονομία του άρθρου 19, έβδομο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρειάζεται να πληρούν τις κατά το άρθρο 19, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του Οργανισμού απαιτήσεις που συνδέονται με την αυτοτελή έννοια του δικηγόρου. Δεύτερον –και επικουρικώς–, βάσει του θεμελιώδους δικαιώματος ακρόασης κατά το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το Γενικό Δικαστήριο θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να έχει ενημερώσει για τα προβλήματα σχετικά με το παραδεκτό· εναλλακτικά, τέτοια ενημέρωση θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί τουλάχιστον μέσω του ιστοτόπου του Γενικού Δικαστηρίου, παραδείγματος χάριν μέσω του «Καταλόγου των προς επαλήθευση στοιχείων για το δικόγραφο της προσφυγής».

____________