Sag anlagt den 5. april 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-40/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, der fastsætter de ydelser, som sagsøgeren har ret til som følge af sin vedvarende delvise invaliditet.

Sagsøgerens påstande

Om fornødent annulleres sagsøgtes udkast til afgørelse af 2. juni 2010 vedrørende de rettigheder, som sagsøgeren udleder af vedtægtens artikel 73 i relation til den ulykke, som han var udsat for den 17. juni 2005, for så vidt angår den del af udkastet til afgørelse, hvor det fastslås, at sagsøgeren har fået udbetalt 10 682,29 EUR, hvilket også er tilfældet.

Annullation af den afgørelse, som udkastet til afgørelse af 2. juni 2010 mundede ud i ved udløbet af den lovbestemte frist for meddelelse af udkastet til sagsøgeren, uden at sidstnævnte anmodede om, at lægeudvalget blev hørt, for så vidt angår den del af afgørelsen, hvor det fastslås, at sagsøgeren har fået udbetalt 10 682,29 EUR, hvilket også er tilfældet.

Om fornødent annulleres afvisningen af klagen af 26. august 2010.

Europa-Kommissionen tilpligtes uden ugrundet ophold at betale sagsøgeren den positive forskel mellem det beløb, som han burde have fået udbetalt i medfør af vedtægtens artikel 73 i relation til ovennævnte ulykke, og det beløb på 10 682,29 EUR, som han allerede har fået udbetalt, med tillæg af renter af ovennævnte forskel beregnet med 10 % årligt og med årlig opskrivning med virkning fra 24. august 2010.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________