Talan väckt den 17 december 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-687/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.2 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller1 genom att inte ha utarbetat strategiska bullerkartor för fem större vägar,

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 8.2 i direktivet genom att inte har utarbetat handlingsplaner för stadsområdena Amadora och Porto, handlingsplaner för 236 större vägar och handlingsplaner för 55 större järnvägslinjer,

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 10.2 i direktivet jämförd med dess bilaga VI genom att inte ha sänt den information från de strategiska bullerkartorna för fem större vägar eller sammanfattningar av handlingsplanerna för stadsområdena Porto och Amadora och för 236 större vägar och 55 större järnvägslinjer till kommissionen, och

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller ska, såvitt är relevant i förevarande mål, de portugisiska myndigheterna göra följande:

1) För det första, enligt artikel 7.2 andra stycket i direktivet, senast den 31 december 2008 underrätta kommissionen om all tätbebyggelse och alla större vägar och större järnvägslinjer i landet.

2) För det andra, enligt artikel 7.2 första stycket i direktivet, senast den 30 juni 2012 ha utarbetat strategiska bullerkartor som visar situationen under referensåret 2011. De skulle också ha sänt informationen från de strategiska bullerkartorna till kommissionen senast den 30 december 2012, enligt artikel 10.2 i direktivet jämförd med dess bilaga VI.

3) För det tredje skulle de enligt artikel 8.2 i direktivet senast den 18 juli 2013 ha utarbetat handlingsplaner för tätbebyggelse och alla större vägar samt större järnvägslinjer i landet. De skulle senat den 18 januari 2014 ha sänt sammanfattning av dessa handlingsplaner till kommissionen, enligt artikel 10.2 i direktivet jämförd med dess bilaga VI.

Det ska framhållas att de portugisiska myndigheternas ovannämnda skyldigheter utgör tre på varandra följande etapper som föreskrivs i direktivet, där den andra och den tredje etappen är baserade på den direkt föregående etappen.

____________

1 EGT L 189, 2002, s. 12