Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 11. novembra spriedums – Carlo De Nicola/EIB

(lieta F-55/08 RENV) 1

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Vispārējai tiesai pēc nolēmuma atcelšanas – EIB personāls – Novērtējums – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums – Tiesvedības izbeigšana attiecībā uz prasību par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis – L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: EIB (pārstāvji – G. Nuvoli un F. Martin, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība daļēji atcelt Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmumu attiecībā uz prasītāja 2006. gada novērtējumu, un, otrkārt, prasība konstatēt, ka prasītājs ir cietis no psiholoģiskas vardarbības, kā arī noteikt pienākumu atbildētājai izbeigt šādu rīcību un atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2007. gada 14. decembra lēmumu;

izbeigt tiesvedību lietā par prasījumiem, ar kuriem tika lūgts atcelt 2007. gada 13. jūlija lēmumu nepaaugstināt prasītāju, par prasījumiem, ar kuriem tika lūgts atcelt 2006. gada novērtējuma ziņojumu, un par prasījumiem, ar kuriem tika lūgts atlīdzināt apgalvoto kaitējumu sakarā ar psiholoģisko vardarbību;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus lietās F-55/08, T-37/10 P un F-55/08 RENV.

____________

1      OV C 209, 15.8.2008, 73. lpp.