Tožba, vložena 21. julija 2006 - Duyster proti Komisiji

(Zadeva F-81/06)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (zastopnik: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

tožba naj se razglasi za dopustno v celoti;

razglasi naj se ničnost odločb organa, pristojnega za imenovanje (OPI) z dne 8. novembra 2005 in z dne 11. maja 2006;

tožeči stranki naj se odobrijo odškodnina in obresti za nastalo škodo;

podredno naj se v celoti ali delno ugodi zgoraj navedenim predlogom ali se sprejme odločba, s katero se v celoti ali delno ugodi zahtevam tožeče stranke z dne 5. in 13. julija 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je že v okviru zadev F-51/051 in F-18/062 je tožeča stranka že izpodbijala dejstvo, da ji je Komisija sprva določila starševski dopust za obdobje od 1. novembra 2004 do 30. aprila 2005, nato pa je z dopisom z dne 17. novembra 2005 za začetek starševskega dopusta določila datum 8. november 2004.

V tej zadevi tožeča stranka izpodbija odločbi, s katerima je Komisija kot nedopustne zavrgla njene zahtevke, vložene za pridobitev odškodnine in obresti na podlagi člena 288 ES in člena 90(1) Kadrovskih predpisov, glede približno 50 točk v zvezi z domnevno malomarnim ravnanjem služb Komisije.

V podporo svoji tožbi zoper odločbo o nedopustnosti se tožeča stranka sklicuje zlasti na: i) obstoj zmotnih dejstev na podlagi odločb; ii) kršitev vsebine in smisla člena 90(1) in (2) Kadrovskih predpisov; iii) obstoj protislovij; iv) nejasnost odločb; v) dejstvo da OPI napačno razlaga in/ali uporablja sodno prakso v zvezi s členom 288 ES in členom 90 Kadrovskih predpisov; vi) dejstvo, da OPI uporablja zmotne dokaze; vii) kršitev načel sorazmernosti, zaupanja v pravo, enakega obravnavanja in pravne varnosti ter kršitev načela tehtanja interesov, nespoštovanje dolžnosti delodajalca da obvešča, kršitev načela dobre uprave in pravice do pravnega sredstva.

____________

1 - UL C 217, 3.9.2005 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-249/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).

2 - UL C 154, 1.7.2006.