RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

12. juli 2012

Sag F-22/11

Rosella Conticchio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – beregning af pensionsrettigheder – indplacering på løntrin – ulovlighedsindsigelse – formaliteten«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af dennes artikel 106a, hvorved Rosella Conticchio i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen om tilkendelse og fastsættelse af sine pensionsrettigheder.

Udfald: Søgsmålet afvises, idet det er åbenbart, at det delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – en akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – lønseddel – omfattet med henblik på udøvelse af klage- og søgsmålsadgang – betingelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

1.      En lønseddel har efter sin art og sit formål ikke som sådan karakter af en akt, der indeholder et klagepunkt, idet lønsedlen alene er udtryk for den økonomiske konsekvens af de administrative afgørelser, der tidligere er truffet vedrørende tjenestemandens situation. Den virkelige bebyrdende retsakt er den afgørelse, der er truffet af ansættelsesmyndigheden om at nedsætte eller ophæve den betaling, som tjenestemanden indtil da havde modtaget, og som var angivet på dennes lønsedler.

2.       Det står dog ikke desto mindre fast, at lønsedlen i forhold til de processuelle rettigheder kan udgøre en retsakt, der har præcise bindende retsvirkninger for lønsedlens adressat. Særligt bevirker den meddelelse, der indeholdes i den månedlige lønseddel, at fristerne for anfægtelse af en administrativ afgørelse begynder at løbe, såfremt den trufne afgørelse klart fremgår af lønsedlen. Således forholder det sig med en månedlig lønseddel, som indeholder en administrativ afgørelse om tjenestemandens indplacering på et løntrin.

(jf. præmis 26 og 27)

Henvisning til:

Domstolen: 27. juni 1989, sag 200/87, Giordani mod Kommissionen, præmis 13 og 14

Personaleretten: 23. april 2008, sag F-103/05, Pickering mod Kommissionen, præmis 72 og den deri nævnte retspraksis