Talan väckt den 26 februari 2021 – Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål C-125/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Tomkin, och S. Grünheid)

Svarande: Irland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 29.1 och 29.2 i rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen1 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa beslutet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 29.1 och 29.2 i rambeslut 2008/909/RIF ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta rambeslut senast den 5 december 2011 underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

Kommissionen anser att Irland åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 29.1 och 29.2 i rådets rambeslut 2008/909/RIF genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa beslutet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

____________

1 EUT L 327, 2008, s. 27.