Prasība, kas celta 2011. gada 3. oktobrī - ZZ/Parlaments

(lieta F-97/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - P. Nelissen Grade un G. Leblanc, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Parlamenta lēmumu attiecībā uz datumu, kad notiek civilstāvokļa maiņa, kas jāņem vērā, pārtraucot izmaksāt apgādnieka pabalstu pēc sprieduma civillietā, ar kuru pasludināta prasītāja laulības šķiršana

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 4. jūlija lēmumu, ar kuru ir daļēji noraidīta prasītāja sūdzība;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 21. janvāra lēmumu, kas paziņots, piemērojot administratīvo pārvaldību Streamline, un ar kuru ir noteikts, ka datums, kad notiek prasītāja civilstāvokļa maiņa, ir sprieduma par laulības šķiršanu pasludināšanas datums;

norādīt iecēlējinstitūcijai, kādas ir apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekas, un it īpaši to, ka datums, kad stājas spēkā spriedums par laulības šķiršanu starp prasītāju un viņa bijušo laulāto, ir datums, kurā spriedums tika reģistrēts, kas notika 2011. gada 26. aprīlī;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________