Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 29 september 2011 – AJ / Commissie

(Zaak F-80/10)

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Artikelen 43 en 45 van Statuut – Beoordelingsrapport – Kennelijk onjuiste beoordeling – Motivering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AJ (Waterloo, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en C. Berardis-Kayser, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

AJ draagt zijn eigen kosten en de kosten van de Commissie.