Žaloba podaná 23. mája 2006 - Guarnieri/Komisia

(Vec F-62/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 5. augusta 2005 spôsobujúce žalobkyni ujmu tým, že uplatnením pravidla zákazu súbehu dávok podľa článku 67 ods. 2 služobného poriadku, toto rozhodnutie odpočítava od rodinných prídavkov belgický sirotský dôchodok, a v dôsledku toho uvádza, že táto čiastka jej bude v súlade s článkom 85 služobného poriadku zrazená z platu,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 14. februára 2006, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne proti napadnutému rozhodnutiu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyni, ktorá je úradníčkou Komisie a matkou dvoch detí, bol v súlade s článkom 67 ods. 2 služobného poriadku vyplácaný príspevok na nezaopatrené dieťa. Po smrti jej manžela 10. apríla 2005 jej bolo oznámené, že v dôsledku zmeny článku 80 služobného poriadku jej Komisia nebude vyplácať žiadny sirotský dôchodok. Boli jej však priznané rodinné prídavky a sirotský dôchodok vyplácané belgickými úradmi. Keďže celková výška príspevkov vyplácaných týmito orgánmi prekročila výšku rodinných prídavkov Spoločenstva, Komisia usúdila, že žalobkyňa už nemá nárok na tieto prídavky.

Žalobkyňa sa na podporu svojej žaloby najprv odvoláva na porušenie článku 67 ods. 2 služobného poriadku. Príspevky, ktoré žalobkyni vyplácajú belgické orgány, totiž nemajú rovnakú povahu ako príspevky vyplácané Spoločenstvom, a preto nie je možné ich na základe tohto ustanovenia odpočítať.

Žalobkyňa sa ďalej odvoláva na porušenie povinnosti odôvodnenia každého individuálneho rozhodnutia stanovenej v článku 25 služobného poriadku, porušenie zásad legitímnej dôvery, právnej istoty, rovnosti zaobchádzania a správneho úradného postupu, ako aj povinnosti starostlivosti.

Okrem toho vznáša námietku protiprávnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev1, v časti, v ktorej mení a dopĺňa článok 80 ods. 4 služobného poriadku, bez toho, aby stanovovalo prechodné opatrenia. Podľa názoru žalobkyne totiž zrušenie sirotského dôchodku pre deti, ktorých nebohý rodič nebol úradníkom alebo dočasným zamestnancom, mali sprevádzať prechodné opatrenia, ktoré by úradníkom umožnili uskutočniť všetky poistno-matematické výpočty ich situácie.

____________

1 - Ú. v. EU L 124, 27.4.2004, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130.