Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 lipca 2011 r. - Geradon przeciwko Radzie

(Sprawa F-102/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 30 z 29.1.2011 r., s. 64.