Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 11 april 2016 – Rouffaud mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-59/13 RENV)(1 )

(Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Europeiska utrikestjänstens personal – Kontraktsanställd – Kontraktsanställd för övriga uppgifter – Omklassificering av ett avtal om anställning som kontraktsanställd för övriga uppgifter till ett avtal om anställning som kontraktsanställd på obestämd tid – Vägran)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thierry Rouffaud (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran att hans succesiva tidsbegränsade kontrakt ska omkvalificeras till tidsobegränsade kontrakt och att hans tjänstgöringsperioder som tillfälligt kontraktsanställd betraktas som tjänstgöringsperioder som tillfälligt anställd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader i målen F-59/13 och F-59/13 RENV.

Europeiska utrikestjänsten ska bära sina rättegångskostnader i målet T-457/14 P och ersätta Thierry Rouffauds rättegångskostnader i målet T-457/14 P.

____________

(1 ) EUT C 233, 10.8.2013, s. 14 (det ursprungliga målet F-59/13).