Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 2. júna 2021 – PV/Zamestnik izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie“

(vec C-343/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: PV

Žalovaný: Zamestnik izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie“

Prejudiciálne otázky

1.    Pripúšťa výklad článku 45 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1974/20061 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia č. 1698/2005, tézu, že v prípade ako je ten v prejednávanej veci ide o „opatrenie na zlučovanie verejnej pôdy“ alebo „opatrenie na zlučovanie pôdy“, v dôsledku ktorého príjemca nie je schopný ďalej plniť prijaté záväzky?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, oprávňuje skutočnosť, že členský štát neprijal opatrenia nevyhnutné na prispôsobenie záväzkov novej situácii podniku, na to, aby sa nevyžadovalo uhradenie finančných prostriedkov za dobu skutočnej existencie záväzku?

3.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, ako sa má vykladať článok 31 nariadenia Rady (ES) č. 73/20092 z 19. januára 2009 pri zohľadnení zisteného skutkového stavu v konaní vo veci samej a akej povahy je lehota podľa článku 75 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/20093 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 73/2009?

____________

1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 2006, s. 15).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16).

3 Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2009, s. 65).