Talan väckt den 23 september 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-93/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att vid beräkningen av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänst tillträtts tillgodoräkna dessa på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna

Sökanden yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig och således inte kan tillämpas,

ogiltigförklara beslutet av den 3 oktober 2012 att tillgodoräkna de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan vederbörande tillträdde sin tjänst, inom ramen för överföringen av dessa till Europeiska unionens institutioners pensionssystem, med tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.