ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 30ής Νοεμβρίου 2009

Υπόθεση F-54/09

Giorgio Lebedef

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Ετήσια άδεια – Απόσπαση κατά το ήμισυ του ωραρίου εργασίας για τους σκοπούς συνδικαλιστικής εκπροσωπήσεως –Παράτυπη απουσία – Αφαίρεση από την ετήσια άδεια – Άρθρο 60 του ΚΥΚ – Προσφυγή προδήλως αβάσιμη»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο G. Lebedef ζητεί να ακυρωθούν οι αποφάσεις της 15ης Φεβρουαρίου, της 1ης Απριλίου, της 10ης Απριλίου, της 20ής Μαΐου και της 14ης Ιουλίου 2008, οι οποίες, στο σύνολό τους, αφορούν την αφαίρεση συνολικώς 39 ημερών από την άδεια στην οποία είχε δικαίωμα ο προσφεύγων για το έτος 2008.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος. Ο προσφεύγων φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Διαδικασία – Απόφαση υπό τη μορφή αιτιολογημένης διατάξεως – Προϋποθέσεις

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 76)

2.      Υπάλληλοι – Εκπροσώπηση – Προστασία των εκπροσώπων του προσωπικού

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα II, άρθρο 1, εδ. 6)

1.      Το κοινοτικό δικαιοδοτικό όργανο έχει την εξουσία να εκτιμήσει, υπό τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης υποθέσεως, αν, από απόψεως ορθής απονομής της δικαιοσύνης, δικαιολογείται η επί της ουσίας απόρριψη προσφυγής η οποία κρίνεται προδήλως απαράδεκτη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης χωρίς προηγούμενη απόφαση επί της ενστάσεως απαραδέκτου που πρότεινε ο καθού. Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν η λύση την οποία υιοθέτησε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης με προηγούμενη απόφαση αφορώσα τον προσφεύγοντα μπορεί να ισχύσει mutatis mutandis, servatis servandis, στην υπό κρίση υπόθεση.

(βλ. σκέψεις 45 και 46)

Παραπομπή:

ΔΔΔ: 20 Ιανουαρίου 2009, F‑32/08, Klein κατά Επιτροπής, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 20 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· 7 Ιουλίου 2009, F‑39/08, Lebedef κατά Επιτροπής, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή

2.      Το άρθρο 10 της συμφωνίας-πλαισίου της 27ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με τις σχέσεις της Επιτροπής με τις συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις και το άρθρο 1, έκτο εδάφιο, του παραρτήματος II του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ) έχουν ουσιαστικά το ίδιο περιεχόμενο και τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την προστασία των εκπροσώπων του προσωπικού, διαφέρουν δε μόνον κατ’ ουσίαν ως προς το προσωπικό πεδίο εφαρμογής τους. Ειδικότερα, το άρθρο 1, έκτο εδάφιο, του παραρτήματος II του ΚΥΚ αφορά τους προβλεπόμενους από τον ΚΥΚ εκπροσώπους και, συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής προσωπικού και τους υπαλλήλους που μετέχουν, με εξουσιοδότηση της επιτροπής προσωπικού, σε όργανο που προβλέπεται από τον ΚΥΚ, ενώ το άρθρο 10 της συμφωνίας-πλαισίου αφορά τους εκπροσώπους και τους εντολοδόχους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

(βλ. σκέψη 49)

Παραπομπή:

ΔΔΔ: Lebedef κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα