Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea Hovrätt (Sverige) den 10 mars 2021 – Republiken Italien / Athena Investments A/S (tidigare Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Mål C-155/21)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Svea Hovrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Republiken Italien

Motparter: Athena Investments A/S (tidigare Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR och NovEnergia II Italian Portfolio SA

Tolkningsfrågor

Ska ECT1 tolkas så att skiljeklausulen i artikel 262 – genom vilken en fördragsslutande part ger sitt samtycke till att tvister mellan en fördragsslutande part och en investerare från en annan fördragsslutande part om en investering som den senare gjort i den förstnämndes område hänskjuts till internationellt skiljeförfarande – omfattar även en tvist mellan en EU-medlemsstat å ena sidan och en investerare från en annan EU-medlemsstat å den andra?

Om fråga 1 besvaras jakande; ska artiklarna 19 och 4.3 FEU samt 267 och 344 FEUF tolkas så att de utgör hinder mot skiljeklausulen i artikel 26 ECT eller mot en tillämpning av skiljeklausulen när en investerare från en EU-medlemsstat, om det uppstår en tvist om en investering i en annan EU-medlemsstat, enligt artikel 26 får inleda ett förfarande mot sistnämnda medlemsstat vid en skiljedomstol, vars behörighet och avgörande denna medlemsstat är skyldig att godta?

Om fråga 2 besvaras jakande; Ska unionsrätten, särskilt principen om unionsrättens företräde och krav på effektivt genomslag, tolkas så att den utgör hinder mot att tillämpa en bestämmelse i nationell rätt om preklusion, såsom 34 § andra stycket skiljeförfarandelagen, om tillämpningen medför att en part i klandermålet inte tillåts att invända att det inte föreligger ett giltigt skiljeavtal av den anledningen att skiljeklausulen i, eller anbudet i enlighet med, artikel 26 ECT är ogiltigt eller icke tillämpligt såsom stridande mot unionsrätten?

____________

1 Rådets och Kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom av den 23 september 1997 om Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter (EGT L 69, 9.3.1998, s. 1)

1 Slutakt från den Europeiska energistadgekonferensen - Bilaga 1: Energistadgefördraget - Bilaga 2: Beslut beträffande energistadgefördraget (EGT L 380, 31.12.1994, s. 24); Svensk specialutgåva: område 12, volym 3 s. 75)