Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 21 decembrie 2020 – Gmina Wieliszew/Lichidatorul judiciar al Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, în lichidare

(Cauza C-698/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Gmina Wieliszew

Pârât: Lichidatorul judiciar al Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, în lichidare

Întrebarea preliminară

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991 , în special articolul 2 punctul 5, articolele 3, 4, 57 alineatul (1), articolele 70 și 80 și, în prezent, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului2 , în special articolul 2 punctul 15, articolul 37 alineatul (1), articolele 66, 67 alineatul (1), articolul 74 alineatul (1) și articolul 89 alineatul (1), trebuie interpretate în sensul că acestea se opun reglementării din dreptul intern care împiedică entitatea care a obținut fonduri de la bugetul Uniunii Europene să exercite o cale de atac judiciară eficientă pentru a solicita excluderea din masa credală a fondurilor respective, dacă acestea au fost plătite într-un cont bancar deschis la o bancă declarată ulterior în stare de faliment sau reglementării din dreptul intern care nu exclude fondurile respective din masa credală a băncii aflate în faliment?

____________

1 JO 2006, L 210, p. 25, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 64.

2 JO 2013, L 347, p. 320.