Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 9. april 2021 – Le Port de Bruxelles mod Infrabel SA og Région de Bruxelles-Capitale mod Infrabel SA

(Sag C-229/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Le Port de Bruxelles og Région de Bruxelles-Capitale

Sagsøgt: Infrabel SA

Andre parter: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles og Lineas SA

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 1 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU, alene eller sammenholdt med andre af denne forordnings bestemmelser, fortolkes således, at den, når en indlandshavn – som indgår i hovednettet – allerede er forbundet med vejnettet og jernbanenettet, pålægger pligten til at opretholde og vedligeholde disse to forbindelser eller pligten til at undlade at nedlægge den ene af dem, uanset om det kun er som følge af manglende vedligeholdelse?

____________

1     EUT 2013, L 348, s. 1.