Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji określającej zaliczenie uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby Komisji na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych oraz decyzji o oddaleniu zażalenia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 8 stycznia 2013 r. dotyczącej zaliczenia jego uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji;

w niezbędnym zakresie: stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie z dnia 12 marca 2013 r., w którym wnoszono o zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych oraz stawek aktuarialnych obowiązujących w momencie złożenia przez skarżącego wniosku o przeniesienie jego uprawnień emerytalnych;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.