Prasība, kas celta 2021. gada 3. jūnijā – Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

(Lieta C-342/21)

Tiesvedības valoda – slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal)

Atbildētāja: Slovākijas Republika

Prasījumi

atzīt, ka, kopš 2005. gada sistemātiski un ilgstoši pārsniedzot pieļaujamās PM10 dienas vērtības zonā SKBB01 Banskobystrický kraj (Banska Bistricas apgabals, Slovākija) (izņemot 2016. gadu) un aglomerācijā SKKO0.1 Košice (Košice, Slovākija) (izņemot 2009., 2015. un 2016. gadu), Slovākijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK 1 (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 13. panta 1. punktā, kopsakarā ar tās XI pielikumu;

atzīt, ka, gaisa kvalitātes uzlabošanas plānos neparedzot piemērotus pasākumus, lai pārsnieguma laiks būtu pēc iespējas īsāks zonā SKBB01 Banskobystrický kraj (Banska Bistricas apgabals, Slovākija), aglomerācijā SKKO0.1 Košice (Košice, Slovākija) un zonā SKKO02 Košický kraj (Košices apgabals, Slovākija), Slovākijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2008/50/EK 23. panta 1. punkta otrajā daļā kopsakarā ar direktīvas XV pielikumu paredzētos pienākumus;

piespriest Slovākijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvā 2008/50/EK ir paredzēts PM10 dienas koncentrācijas robežlielums (50 μg/m³). Dienas koncentrācijas robežlielums nedrīkst tikt pārsniegts vairāk kā 35 reizes kalendārā gada laikā. Slovākijas Republika esot sistemātiski un ilgstoši pārkāpusi Direktīvas 2008/50 13. panta 1. punktu zonā SKBB01 Banskobystrický kraj (Banska Bistricas apgabals, Slovākija) un aglomerācijā SKKO0.1 Košice (Košice, Slovākija), kas izriet no gada ziņojumiem par gaisa kvalitāti, kurus Slovākijas Republika ir iesniegusi atbilstoši direktīvas 27. pantam.

Turklāt Direktīvas 2008/50 23. panta 1. punktā ir noteikts, ka gadījumā, ja konkrētās zonās vai aglomerācijās piesārņojošo vielu koncentrācija gaisā pārsniedz kādu robežlielumu vai mērķlielumu, kā arī attiecīgu pielaides robežu, dalībvalstis minētajām zonām vai aglomerācijām nodrošina gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu izstrādi, lai panāktu atbilstību attiecīgajam robežlielumam vai mērķlielumam, kā paredzēts XI pielikumā. Robežlielumiem, kuru sasniegšanas termiņš jau ir beidzies, gaisa kvalitātes plānos paredz piemērotus pasākumus, lai pārsnieguma laiks būtu pēc iespējas īsāks. Komisija apgalvo, ka Slovākijas Republika nav izpildījusi pienākumu izstrādāt gaisa kvalitātes uzlabošanas plānus gadījumam, ja tiek pārsniegti robežlielumi zonā Banskobystrický kraj (Banska Bistricas apgabals, Slovākija), zonā Košický kraj (Košices apgabals, Slovākija) un aglomerācijā Košice (Košice, Slovākija), kuros būtu paredzēti piemēroti pasākumi, lai pārsnieguma laiks būtu pēc iespējas īsāks. Šis pārkāpums gan izrietot jau no paša fakta, ka šajās abās zonās un minētajā aglomerācijā Slovākijas Republika ir sistemātiski un ilgstoši pārkāpusi minēto 13. panta 1. punktu, jo pārsniedza PM10 dienas robežlielumu. Turklāt minētās direktīvas 23. panta 1. punkta pārkāpums izrietot arī no neatbilstošiem gaisa kvalitātes uzlabošanas plāniem, nepietiekamas gaisa kvalitātes uzlabošanas stratēģijas, papildu pasākumu neesamības un nepilnībām Slovākijas tiesiskajā regulējumā.

____________

1     OV 2008, L 152, 1. lpp.