Αναίρεση που άσκησε στις 3 Φεβρουαρίου 2021 η Bilbaína de Alquitranes, SA κατά της απόφασης την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο πενταμελές τμήμα) στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-645/18, Bilbaína de Alquitranes SA κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-75/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Bilbaína de Alquitranes, SA (εκπρόσωποι: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βασίλειο της Ισπανίας και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προς επανεξέταση· και

να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, προβάλλεται ότι είναι νομικώς εσφαλμένη η διαπίστωση του Γενικού Δικαστηρίου κατά την οποία το επιχείρημα της αναιρεσείουσας ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα δεν περιελάμβανε κατ’ ανάγκην και το επιχείρημα ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωση επιμέλειας.

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως, προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον χρησιμοποίησε τη φερόμενη έλλειψη νομικής σαφήνειας του σημείου 4.1.3.5.5 του παραρτήματος I του κανονισμού 1272/20081 ως λόγο για την απόρριψη του νομικού επιχειρήματος που προέβαλε στην πραγματικότητα η αναιρεσείουσα.

Με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως, προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν μπορούσε να στηριχθεί στη διαπίστωση περί πολύπλοκου νομικού πλαισίου προκειμένου να δικαιολογήσει τη μη συνεκτίμηση από την Επιτροπή της χαμηλής διαλυτότητας της CTPHT (ταξινομημένης πίσσας από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας). Στην πραγματικότητα, το Γενικό Δικαστήριο είχε καταλήξει σε αντίθετη κρίση σε προηγούμενη συναφή διαδικασία (υπόθεση T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Εφόσον το Γενικό Δικαστήριο δεν παρέσχε εξήγηση για την αντίθετη κρίση του, η συλλογιστική του είναι ανεπαρκής και αντιφατική.

Με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως, προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένως εφάρμοσε το κριτήριο της συνήθους, δέουσας επιμέλειας. Κρίνοντας ότι η Επιτροπή ενήργησε όπως θα ενεργούσε οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή που επιδεικνύει τη συνήθη, δέουσα επιμέλεια, το Γενικό Δικαστήριο χρησιμοποίησε εσφαλμένο και ακατάλληλο σημείο σύγκρισης προκειμένου να εκτιμήσει τη δέουσα επιμέλεια και το σύνηθες των ενεργειών της Επιτροπής.

Με τον πέμπτο λόγο αναιρέσεως, προβάλλεται ότι η αιτιολογία του Γενικού Δικαστηρίου είναι ανεπαρκής και αντιφατική καθόσον το Γενικό Δικαστήριο έκρινε, χωρίς να παραθέσει αποδεικτικά στοιχεία και στηριζόμενο μόνο στις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα, ότι η Επιτροπή ενδεχομένως αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη διόρθωση του πρόδηλου σφάλματος εκτίμησής της, υποδηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η προσέγγιση της Επιτροπής μπορούσε να δικαιολογηθεί.

Με τον έκτο λόγο αναιρέσεως, προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον έκρινε ότι το σφάλμα της Επιτροπής ήταν δυνατό να δικαιολογηθεί βάσει της αρχής της προφύλαξης, διότι, κατά πάγια νομολογία, δεν μπορεί να γίνει επίκληση της αρχής αυτής κατά την ταξινόμηση μιας ουσίας.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ 2008, L 353, σ. 1).