Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. července 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Nederland - Nizozemsko) – HQ, IP, právně zastoupený HQ, JO v. Aegean Airlines SA

(Věc C-163/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu – Zrušení letu – Pomoc – Nárok na proplacení letenky leteckým dopravcem – Článek 8 odst. 2 – Souborné služby pro cesty – Směrnice 90/314/EHS – Insolvence organizátora souborných služeb pro cesty“

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Noord-Nederland

Účastníci původního řízení

Žalobci: HQ, IP, právně zastoupený HQ, JO

Žalovaná: Aegean Airlines SA

Výrok

Článek 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, musí být vykládán v tom smyslu, že cestující, který má podle směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy právo obrátit se na organizátora souborných služeb pro cesty, aby mu byla proplacena pořizovací cena letenky, se již nemůže domáhat náhrady pořizovací ceny této letenky od provozujícího leteckého dopravce na základě uvedeného nařízení, a to ani v případech, kdy organizátor souborných služeb pro cesty není finančně schopen nahradit pořizovací cenu letenky a nepřijal opatření nutná k zajištění náhrady.

____________

1 Úř. věst. C 182, 28.5.2018.