Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 24. jūnijā Eiropas Centrālā banka iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2021. gada 14. aprīļa spriedumu lietā T-504/19 Crédit lyonnais/ECB

(Lieta C-389/21 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard)

Otra lietas dalībniece: Crédit lyonnais

Prasījumi

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

piespriest Crédit lyonnais atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

ECB apgalvo, ka pārsūdzētais spriedums ir jāatceļ tādēļ, ka Vispārējā tiesa:

esot pārsniegusi pārbaudes tiesā robežas, ar savu vērtējumu attiecībā uz sarežģītiem ekonomikas elementiem aizstājot ECB vērtējumu, pārkāpdama Savienības tiesas noteikto standartu šajā jomā;

neesot izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu, neļaudama ECB saprast, kādā veidā tās vērtējumā par divkāršu valsts garantiju, kas piešķirta regulēto uzkrājumu ietvaros, varētu būt pieļauta kļūda;

esot sagrozījusi pierādījumus, kas tai tika iesniegti strīda izskatīšanas laikā, acīmredzami kļūdaini interpretējot gan apstrīdēto lēmumu pirmajā instancē (2019. gada 3. maija Lēmums ECB-SSM-2019-FRCAG-39), gan ECB piemēroto metodoloģiju, kuru ņemot vērā tika izskatīts Crédit lyonnais iesniegtais lūgums piemērot atbrīvojumu;

esot pārkāpusi CRR 1 4. panta 1. punkta 94) apakšpunktu, pārmērīgas sviras riska definīciju papildinot ar kritērijiem, kas tajā nebija ietverti, un esot pārkāpusi CRR 429. panta 14. punktu, kurš attiecas uz to, ka no sviras rādītāja aprēķina tiek izslēgti daži riska darījumi, atņemot ECB rīcības brīvību, ko tai piešķir šis pants.

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV 2013, L 176, 1. lpp.), kas grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/62 (2014. gada 10. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju règlement (OV 2015, L 11, 37. lpp.).