Προσφυγή-αγωγή της 21ης Νοεμβρίου 2012 - ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-143/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: L. Levi, A. Tymen, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) να μη συμπεριλάβει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στον κατάλογο των προσώπων που μετείχαν επιτυχώς στις δοκιμασίες του τέλους του προγράμματος επιμορφώσεως που εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποιήσεως καθώς και αίτημα αποζημιώσεως.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της EPSO, της 16ης Δεκεμβρίου 2011, περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος-ενάγοντος από τον κατάλογο των πιστοποιημένων υπαλλήλων στο πλαίσιο της περιόδου πιστοποιήσεως 2010-2011·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση της EPSO, της 16ης Αυγούστου 2012, περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος·

να επιδικάσει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα αποζημίωση ύψους 5000 ευρώ·

να καταδικάσει την Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________