Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūlijā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-65/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prāvas priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru atbildētāja ir noraidījusi lūgumu 100 % apmērā atmaksāt atsevišķus prasītājam radušos medicīniskos izdevumus, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru tika noraidīts 2005. gada 25. novembra lūgums, iespējami un vajadzības gadījumā, pamatojoties uz EKL 241. pantu, nepiemērot šajā lietā Civildienesta noteikumu 72. pantu, [veselības apdrošināšanas] noteikumus un, visbeidzot, apgalvoto Ārstu konsīlija viedokli;

atcelt 2008. gada 5. augusta paziņojumu;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt pasākumu, ar kuru tiek noraidīta 2008. gada 1. novembra sūdzība;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcel 2009. gada 4. marta paziņojumu;

piespriest Eiropas Komisijai kompensācijas veidā atlīdzināt prasītājam zaudējumus, kas viņam radušies atceļošo pasākumu, kurus lūdz atcelt šajā prasībā, rezultātā, EUR 25,000 apmērā, vai arī tādu lielāku vai mazāku summu, kādu tiesa šajā sakarā uzskatītu par pareizu un taisnīgu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________