Иск, предявен на 16 октомври 2007 г. - Doumas / Комисия

(Дело F-112/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Georgios DOUMAS (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението, с което се отхвърля молбата на ищеца от 24 ноември 2006 г.;

да се осъди Европейската комисия да плати на ищеца възнаграждението, които би трябвало да получи, считано от 1 ноември 2003 г. до датата на неговото действително възстановяване на работа -16 септември 2007 г.; като обезщетение за причинените му имуществени вреди,

да се осъди Комисията да плати 200.000 € на ищеца, без да се засяга възможността за увеличаване или намаляване в хода на производството, за вредата, която е претърпял във връзка с изоставане в кариерата и загуба на възможността за развитие на кариерата му (повишаване в длъжност, стъпка, пенсионната схема...), както и за неимуществените вреди, по-специално - влошаване на здравословното му състояние поради положението на несигурност относно развитието на кариерата му, в което се намира от повече от три години, вследствие на допуснатите от органа по назначаването (ОН) грешки;

да се осъди Комисията да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, който е длъжностно лице със степен A5, стъпка 03, е поискал с писмо от 1 август 2003, три месеца преди края на неговия отпуск по лични причини (ОЛП), взет за периода 1 октомври 2002 г. - 31 октомври 2003 г., да не подава молба за продължаване на своя ОЛП. На 24 ноември 2006 г. той сезира ОН с молба, която цели от една страна неговото възстановяване на първото свободно работно място, което отговаря на неговата степен, и от друга страна - за обезщетение на претърпяната от него вреда поради невъзстановяването му, вследствие на допуснатите от Комисията грешки, тъй като това било възможно само от 16 септември 2007 г. на длъжност "администратор".

В подкрепа на иска си, ищецът изтъква по-специално нарушение на член 40 от Правилника за длъжностните лица (правилникът), на член 4 и следващите от Решение на Комисията от 5 септември 1988 г., приложими в края на неговия ОЛП и на член 8 от новото решение на Комисията от 28 април 2004 г. относно ОЛП, влязло в сила на 1 май 2004 г.

Освен това ищецът посочва, че решението на Комисията да не бъде възстановен на работа, е опорочено поради пълната липса на доводи.

Ищецът твърди по-специално, че повтарянето на тези грешки, които са му причинили сериозна вреда, съставлява психически тормоз по смисъла на член 12а от правилника.

На последно място ищецът установява, че Комисията е нарушила член 40, параграф 4 от правилника и принципа на доброто управление.

____________