Sag anlagt den 4. maj 2021 – Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

(Sag C-286/21)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved O. Beynet og M. Noll-Ehlers, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Franske Republik

Sagsøgerens påstande

For det første fastslås det, at Den Franske Republik har fortsat tilsidesættelsen af sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 1 , sammenholdt med bilag XI til dette direktiv, idet den systematisk og vedvarende har overskredet den daglige grænseværdi for fine partikler (PM10) siden den 1. januar 2005 i det bymæssige område og kvalitetszonen Paris (FR04A01/FR11ZAG01) og siden den 1. januar og til og med 2016 i området Martinique/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01),

For det andet fastslås det, at Den Franske Republik i disse to områder siden den 11. juni 2010 har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt bilag XV til dette direktiv, og navnlig forpligtelsen til at sikre, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

For så vidt angår Paris er den daglige grænseværdi ikke blevet overholdt uafbrudt siden 2005 frem til tidspunktet for de senest tilgængelige data, dvs. 2019. Det kan i øvrigt konstateres, at afvigelsen fra overensstemmelsen for overskridelserne af de daglige værdier i området Paris er anseelig (idet antallet af overskridelser er det dobbelte af det tilladte antal overskridelser), og den er ikke blevet forbedret siden 2015. For så vidt angår området Martinique er den daglige grænseværdi vedvarende ikke blevet overholdt indtil 2016 (bortset fra i 2008).

I de to områder Paris og Martinique var grænseværdierne for PM10 overskredet på tidspunktet for udløbet af fristen for besvarelse af den begrundede udtalelse. På dette tidspunkt burde Frankrig have udarbejdet og meddelt planer. Undersøgelsen viser, at Frankrig ikke har vedtaget sådanne planer. De foranstaltninger (på nationalt og regionalt niveau), som Frankrig har truffet, har slået fejl med hensyn til at sikre, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig, således som bestemmelserne i direktiv 2008/50/EF kræver det.

____________

1 EUT 2008, L 152, s. 1.