16. juunil 2006 esitatud hagi - Lesniak versus komisjon

(Kohtuasi F-67/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christophe Lesniak (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen. J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12 õigusvastaseks;

tühistada 8. augusti 2005. aasta otsus, millega hageja nimetati Euroopa ühenduste ametnikuks, osas, millega määrati tema palgaastmeks A*6, järk 2 ja määrati tema teenistusstaaži alguseks 1. september 2005;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Endiste personalieeskirjade kehtimise ajal avaldatud hageja, kes sel ajal oli palgaastmesse A6 (praegu A*10) kuuluv ajutine töötaja, võeti teenistusse ametnikuna pärast uute personalieeskirjade jõustumist ning määrati palgaastmesse A*6.

Lisaks sellele, et hageja tugineb väga sarnastele argumentidele kui esitati kohtuasjas F-12/061, väidab hageja, et komisjon oleks pidanud liigitama ta samasse palgaastmesse, kuhu ta enne kuulus ajutise töötajana personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 4 alusel. Hageja arvates tuleks seda sätet kohaldada ka isikutele, kes läbisid edukalt avatud konkursi.

____________

1 - ELT C 86, 8.4.2006, lk 48.