Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 25. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland - Irsko) - Thomas Hogan a další v. Minister for Social and Family Affairs a další

(Věc C-398/11)

"Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Sbližování právních předpisů - Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele - Směrnice 2008/94/ES - Působnost - Doplňkové zaměstnanecké systémy sociálního zabezpečení - Dávkově definovaný a nákladově vyrovnaný systém - Nedostatek finančních prostředků - Minimální úroveň ochrany - Hospodářská krize - Vyrovnaný hospodářský a sociální rozvoj - Povinnosti členského státu v případě nedostatku finančních prostředků - Odpovědnost členského státu v případě nesprávného provedení"

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Ireland

Účastníci původního řízení

Žalobci: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Žalovaní: Minister for Social and Family Affairs, Irlande, Attorney General

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - High Court of Ireland - Výklad čl. 1 odst. 1 a článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované znění) (Úř. věst. L 283, s. 36) - Doplňkové zaměstnanecké systémy sociálního zabezpečení - Nedostatek prostředků v uvedených systémech - Vnitrostátní právní úprava, která neobsahuje právní základ umožňující zaměstnancům získat od svého zaměstnavatele náhradu v případě platební neschopnosti podniku - Povinnost dotyčného členského státu přijmout nezbytná opatření na ochranu zájmů zaměstnanců - Skutečnosti, k nimž musí vnitrostátní soud přihlédnout při posuzování, zda byla tato povinnost dodržena.

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele musí být vykládána v tom smyslu, že se použije na práva bývalých zaměstnanců na starobní důchod z doplňkového systému sociálního zabezpečení zřízeného jejich zaměstnavatelem.

Článek 8 směrnice 2008/94 musí být vykládán v tom smyslu, že pro účely určení, zda členský stát splnil povinnost stanovenou v tomto článku, nelze dávky zákonného důchodu zohlednit.

Článek 8 směrnice 2008/94 musí být vykládán v tom smyslu, že pro jeho použití je dostatečné, že doplňkový zaměstnanecký systém sociálního zabezpečení nemá dostatečné finanční krytí k datu, k němuž se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti, a že zaměstnavatel nemá z důvodu platební neschopnosti finanční prostředky nezbytné k tomu, aby do tohoto systému zaplatil příspěvky v dostatečné výši, jež by umožnily plnou úhradu dávek dlužných účastníkům tohoto systému. Není nezbytné, aby posledně uvedení účastníci prokázali existenci jiných faktorů, které zapříčinily ztrátu jejich práv na starobní důchod.

Směrnice 2008/94 musí být vykládána v tom smyslu, že opatření přijatá Irskem po vydání rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. ledna 2007, Robins a další (C 278/05), nesplňují povinnosti stanovené touto směrnicí a že hospodářská situace dotyčného členského státu nepředstavuje zvláštní okolnost, která by mohla odůvodnit nižší úroveň ochrany zájmů zaměstnanců, co se týče jejich práv na starobní důchod na základě doplňkového zaměstnaneckého systému sociálního zabezpečení.

Směrnice 2008/94 musí být vykládána v tom smyslu, že skutečnost, že opatření přijatá Irskem po vydání výše uvedeného rozsudku Robins a další ve výsledku neumožnila, aby žalobci v původním řízení získali více než 49 % hodnoty svých nabytých práv na starobní důchod na základě doplňkového zaměstnaneckého systému sociálního zabezpečení, sama o sobě představuje závažné porušení povinností tohoto členského státu.

____________

1 - Úř. věst. C 290, 1.10.2011.