Жалба, подадена на 25 юли 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-73/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и A. Blot, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде допуснат до eтапа "Център за оценяване" от конкурса на общо основание EPSO/AD/181/10.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на публичната служба на Европейския съюз:

да отмени решението на Европейската служба за подбор на персонал (наричана по-нататък "EПСО") от 20 август 2010 г. и 15 септември 2010 г., с което се уведомява жалбоподателя, че не е допуснат до eтапа "Център за оценяване" от конкурса на общо основание EPSO/AD/181/10 (наричано по-нататък "оспорваното решение"),

освен това, ако е необходимо, да отмени решението на ЕПСО от 15 април 2011 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 10 ноември 2010 г. срещу горепосоченото решение (наричано по-нататък "решението за отхвърляне"),

в резултат от това да бъде разпоредено повторното включване на жалбоподателя в процеса по подбор, ако е необходимо - чрез провеждане на нова поредица от тестове,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________