Kasační opravný prostředek podaný dne 12. února 2021 Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 2. prosince 2020 ve věci T-247/19, Thunus a další v. EIB

(Věc C-90/21 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (zástupkyně: L. Levi, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská investiční banka

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2020 ve věci T-247/19;

v důsledku toho vyhověl návrhovým žádáním navrhovatelů uplatňovaným v prvním stupni, a tedy

zrušil rozhodnutí obsažené ve výplatních páskách žalobců za únor 2018, rozhodnutí, které na rok 2018 stanoví roční úpravu základního platu pouze ve výši 0,7 %, a proto i zrušení obdobných rozhodnutí obsažených v navazujících výplatních páskách;

uložil žalované povinnost nahradit majetkovou újmu i) zbývající část platu, která odpovídá uplatnění roční úpravy platů za rok 2018, tj. zvýšení o 1,4 % za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018; (ii) zbývající část platu, která odpovídá důsledkům uplatnění roční úpravy platu ve výši 0,7 % za rok 2018 ve vztahu k částkám platů, které budou vypláceny od ledna 2018; (iii) úroky z prodlení ze splatných zbývajících částí platu až do úplného zaplacení dlužných částek, přičemž sazba úroků z prodlení, která se má uplatnit, musí být vypočtena na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace v dotčeném období, navýšené o tři procentní body;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Porušení práva na konzultaci s kolegiem – Zkreslení skutečností ve spise

Porušení povinnosti uvést odůvodnění – Zkreslení skutečností ve spise – Porušení povinnosti soudu uvést odůvodnění

Porušení náležité péče a zásady proporcionality

____________