2021 m. balandžio 27 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje

(Byla C-270/21)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: A

Kita apeliacinio proceso šalis: Opetushallitus

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, iš dalies pakeistos 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES1 (toliau – Profesinių kvalifikacijų direktyva), 3 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad reglamentuojama profesija turi būti laikoma profesija, kurios tinkamumo reikalavimai, viena vertus, nustatyti valstybės narės švietimo ministro įsakyme, reikalaujama darželio auklėtojo pedagoginė kompetencija reguliuojama profesijos standarte ir darželio auklėtojo profesija valstybės narės prašymu įtraukta į Komisijos sukurtą reglamentuojamų profesijų duomenų bazę, kita vertus, remiantis įsakymo dėl tinkamumo šiai profesijai reikalavimų tekstu, diskrecija įvertinti tinkamumo reikalavimų, visų pirma pedagoginės kompetencijos reikalavimo, įvykdymą suteikiama darbdaviui ir pedagoginės kompetencijos įrodymo būdas nėra reglamentuotas nei atitinkamame įsakyme, nei kituose įstatymuose, įsakymuose ar administraciniuose aktuose?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas, su profesine kvalifikacija susijęs pažymėjimas, kuriam gauti reikalinga darbo pagal atitinkamą profesiją patirtis, gali būti laikomas kompetenciją patvirtinančiu dokumentu ar kitu formalios kvalifikacijos įrodymu, kaip tai suprantama pagal Profesinių kvalifikacijų direktyvos 13 straipsnio 1 dalį, jeigu profesinė patirtis, kuri yra pažymėjimo išdavimo pagrindas, įgyta kilmės valstybėje narėje tuo metu, kai ji buvo tarybų socialistinė respublika, ir priimančiojoje valstybėje narėje, bet ne kilmės valstybėje narėje jai atgavus nepriklausomybę?

3.    Ar Profesinių kvalifikacijų direktyvos 3 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad profesinė kvalifikacija, grindžiama diplomu, išduotu valstybės narės geografinėje teritorijoje esančios švietimo įstaigos tuo metu, kai ši valstybė narė buvo ne savarankiška valstybė, o tarybų socialistinė respublika, ir profesine patirtimi, pagal šį diplomą įgyta toje tarybų socialistinėje respublikoje prieš valstybei narei atgaunant nepriklausomybę, turi būti laikoma trečiojoje šalyje įgyta profesine kvalifikacija, taigi šiai profesinei kvalifikacijai pripažinti reikalinga papildoma trejų metų profesinė patirtis kilmės valstybėje narėje jai atgavus nepriklausomybę?

____________

1 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas) (OL L 354, 2013, p. 132).