12. novembril 2019 esitatud hagi – CAPA jt versus komisjon

(kohtuasi T-777/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Prantsusmaa) ja 10 teist hagejat (esindaja: advokaat M. Le Berre)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

ja seetõttu:

tühistada komisjoni 26. juuli 2019. aasta otsus C(2019)5498 final;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad kaks väidet.

Esimene väide, et rikutud on hagejate menetlusõigusi ELTL artikli 108 lõike 2 seisukohast, kuna vaidlustatud otsuse vastuvõtmise asjaoludest ja sisust nähtub, et komisjonil olid objektiivsed kahtlused, mille tõttu oleks ta pidanud algatama ametliku uurimismenetluse.

Teine väide, et rikutud on põhjendamiskohustust.

____________