Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 4. maj 2021 – VA mod Deutsche Rentenversicherung Bund

(Sag C-283/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VA

Sagsøgt: Deutsche Rentenversicherung Bund

Procesdeltager: RB

Præjudicielle spørgsmål

Tages der i henhold til bestemmelserne i Nederlandene – som i henhold til bestemmelserne i afsnit II forordning (EF) nr. 883/2004 1 er den kompetente medlemsstat – hensyn til en børnepasningsperiode som omhandlet i artikel 44, stk. 2, i forordning (EF) 987/2009 2 derved, at børnepasningsperioden i Nederlandene som ren bopælsperiode begrunder en pensionsrettighed?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

Skal artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 987/2009 – i videreudvikling af Domstolens dom af 23. november 2000 i sag C-135/99 3 og af 19. juli 2021 i sag C-522/10 4 , – fortolkes udvidende således, at den ansvarlige medlemsstat også skal tage hensyn til børnepasningsperioder i tilfælde, hvor den person, som har varetaget børnepasningen, før og efter børnepasningen ganske vist har pensionsretlige perioder på grund af uddannelse eller beskæftigelse udelukkende i denne stats ordning, men ikke indbetalte bidrag til denne ordning umiddelbart før eller efter børnepasningen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2004, L 166, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16.9.2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2009, L 284, s. 1).

3     ECLI:EU:C:2000:647, Elsen.

4     ECLI:EU:C:2012:475, Reichel-Albert.