UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 25. apríla 2012

Vec F‑108/11

Valentin Oprea

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nepripustenie na výberové konanie – Konanie pred podaním žaloby – Protiprávny priebeh – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou V. Oprea navrhuje zrušenie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/198/10, ktorým nebol pripustený na toto výberové konanie pre nedodržanie podmienok týkajúcich sa odbornej praxe

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Sťažnosť proti rozhodnutiu výberovej komisie výberového konania – Nepotrebná podmienka – Zavedenie – Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby – Deň oznámenia rozhodnutia o sťažnosti

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti – Pojem – E‑mail zaslaný zjavne omylom a očividne zohľadňujúci inú situáciu než situáciu žalobcu – Vylúčenie

1.      Podľa článku 91 ods. 2 služobného poriadku je sporová žaloba v oblasti verejnej služby prípustná len vtedy, ak bola predtým na menovací orgán podaná sťažnosť a ak bola táto sťažnosť výslovne alebo implicitne zamietnutá.

Súd Únie však konštatoval, že podmienka stanovená v článku 91 služobného poriadku sa vzťahuje iba na akty, ktoré menovací orgán môže prípadne zmeniť, takže dostupným právnym prostriedkom vo vzťahu k rozhodnutiu výberovej komisie výberového konania je zvyčajne priame predloženie veci súdu Únie.

Ak sa však dotknutá osoba predsa len rozhodne najskôr podať administratíve administratívnu sťažnosť proti rozhodnutiu výberovej komisie výberového konania, bude prípustnosť sporovej žaloby neskôr podanej proti rozhodnutiu o zamietnutí tejto sťažnosti závisieť od toho, či dotknutá osoba dodrží všetky procesné požiadavky, ktoré sa viažu k skoršej sťažnosti. Najmä platí, že pokiaľ bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu výberovej komisie výberového konania, začína lehota na podanie žaloby plynúť v súlade s článkom 91 služobného poriadku dňom oznámenia rozhodnutia prijatého na základe sťažnosti.

(pozri body 14 – 16)

Odkaz:

Súdny dvor: 16. marca 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Komisia, 7/77, bod 9; 14. júla 1983, Detti/Súdny dvor, 144/82, body 16 a 17

Súd prvého stupňa: 27. júna 1991, Valverde Mordt/Súdny dvor, T‑156/89, bod 90; 31. mája 2005, Gibault/Komisia, T‑294/03, bod 22

Súd pre verejnú službu: 23. novembra 2010, Bartha/Komisia, F‑50/08, body 25 a 26

2.      E‑mail zaslaný zjavne omylom, ktorý očividne zohľadňuje inú situáciu než situáciu žalobcu, nemožno považovať za výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti.

(pozri bod 20)