Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 lipca 2011 r. – Jaeger przeciwko Eurofound

(Sprawa F-103/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 64.