Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 22 октомври 2008 г. - Tzirani/Комисия

(Дело F-46/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Наемане на работа - Назначаване в степен - Повишаване - Длъжност на директор - Отхвърляне на кандидатура - Изпълнение на съдебно решение за отмяна на решение за назначаване - Допустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marie Tzirani (Брюксел, Белгия) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и V. Joris, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на взетото от Комисията на Европейските общности на 30 август 2006 г. решение за назначаване на г-н D. J. на длъжността директор на Дирекция Б "Правилник: политика, управление и съвети" на Генерална дирекция (ГД) "Персонал и администрация" и следователно за отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя за същата длъжност, а от друга страна - осъждане на Комисията да изплати на жалбоподателя обезщетение за твърдените претърпени материални и морални вреди.

Диспозитив

Отменя решението за отхвърляне на кандидатурата на г-жа Tzirani за длъжността директор на Дирекция Б "Правилник: политика, управление и съвети" на Генерална дирекция (ГД) "Персонал и администрация" на Комисията на Европейските общности.

Отменя решението за назначаване на г-н D. J. на длъжността директор на Дирекция В "Правилник: политика, управление и съвети" на Генерална дирекция (ГД) "Персонал и администрация" на Комисията на Европейските общности от 30 август 2006 г.

Осъжда Комисията на Европейските общности да изплати на г-жа Tzirani сума в размер на 10 000 EUR като обезщетение за вреди.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от г-жа Tzirani.

____________

1 - ОВ C 170, 21.7.2007 г., стр. 42.