Определение на Съда на публичната служба от 29 април 2016 г. — Sommier/Комисия

(Дело F-40/13)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     ОВ C 207, 20.7.2013 г., стр.60.